we fuel your ambition

Verantwoordelijkheid

Bij FinCo streven we actief naar de bescherming van de menselijke gezondheid, veiligheid en het milieu in al onze activiteiten. Daarom bieden we onze klanten een portfolio van brandstoffen aan met een lagere CO2 footprint. Onze prioriteit is een probleemloze uitvoering van de operaties zonder incidenten, ongelukken en verwondingen.

Duurzaamheid

Het hedendaagse brandstofverbruik is het resultaat van vele decennia van keuzes door klanten, leveranciers en overheden. Klanten willen brandstoffen die betrouwbaar, overal verkrijgbaar en betaalbaar zijn. Met als gevolg dat de huidige brandstoffenmix voor meer dan 95% uit hydrocarbons bestaat.

Op dit moment wordt de energiesector geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen ooit: het leveren van meer energie aan een groeiende wereldbevolking, en tegelijkertijd het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering en luchtvervuiling, en waar mensen wereldwijd de nadelen van ondervinden.

Overheden namen een grote stap in de goede richting toen ze in 2015 samen in Parijs een overeenkomst sloten die een mijlpaal vormt voor de aanpak van de klimaatverandering. FinCo juicht het akkoord van Parijs toe en ondersteunt dit, evenals het streven om de mondiale temperatuursstijging te beperken tot ver onder de twee graden Celsius (2°C) ten opzichte van het huidige niveau.

Momenteel stoot de wereld jaarlijks 37 miljard ton energie-gerelateerde CO2 uit. Teneinde de stijging van de temperatuur wereldwijd te beperken tot 2°C moet de CO2-emissie in 2040 teruggebracht zijn tot circa 18 miljard ton per jaar. FinCo heeft zich voorgenomen dit traject te volgen en aan te haken bij het maatschappelijk streven om de doelstellingen van het Parijsakkoord te realiseren.

Er is een groeiend besef van de rol die hernieuwbare brandstoffen spelen bij de Europese aanpak van de klimaatverandering en de slechte luchtkwaliteit. De Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED) stelt doelen voor de toepassing van hernieuwbare brandstoffen in de transportsector. Alle EU-landen moeten in 2020 voldoen aan het gebruik van tenminste 10% hernieuwbare brandstoffen in de transportindustrie. En in 2030 moet ten minste 14% van de brandstoffen in de transportsector afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. In de komende decennia zullen hydrocarbons nog steeds een belangrijke rol spelen. FinCo wil voorloper zijn in het aanbieden aan zijn klanten van een portfolio aan brandstoffen met een lagere CO2-footprint. We zijn ervan overtuigd dat ons succes op de lange termijn afhangt van ons vermogen om te anticiperen op de soorten brandstoffen die onze klanten in de toekomst nodig zullen hebben.

Door het bijmengen van duurzame hernieuwbare brandstoffen wordt de CO2-footprint van onze eindproducten diesel, gasolie en benzine verkleind bij het gebruik van moderne verbrandingsmotoren en de bestaande brandstof infrastructuur. Op deze manier ondersteunen we ondernemingen bij het verlagen van de CO2-emissie en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Voorbeelden van de hernieuwbare brandstoffen die we op dit moment leveren en waar we ons op richten zijn ethanol, FAME (biodiesel), gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO), brandstoffen uit afvalplastic, biomass-to-liquid brandstoffen (BTL) en ChangeXL, de FinCo brandstof op basis van enzymen.

Naast de hernieuwbare brandstoffen wordt er tegenwoordig ook gebruik gemaakt van andere energiedragers zoals elektriciteit en waterstof. Deze producten gaan een voorname rol spelen in de mobiliteits en transportsector. In de transitie naar een energiesysteem met een lagere CO2-emissie volgen wij een strategie die voldoende flexibel is om bij deze veranderingen gelijke tred te houden.

 

Why wait today. Start today!


Met als uitgangspunt “why wait for change, start today” zijn we binnen FinCo Fuel een project gestart met als doel de vergroening in onze samenleving te versnellen. We richten ons hier niet alleen op een versnelde introductie van nieuwe low-carbon brandstoffen maar hebben ook de ambitie uitgesproken om de komende jaren de CO2-footprint  van FinCo Fuel Group fors terug te brengen. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken we de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?


De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. 

 

 

Onze ambitie


We zijn als eerste duurzame brandstoffen bedrijf gecertificeerd op Niveau 3 van deze CO2-Prestatieladder. Het betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem ontwikkelen, dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om onze CO2-uitstoot van 12.358 ton binnen 3 jaar met 30% te verlagen. Hiervoor hebben we een ambitieus programma ingezet. 

Bekijk hier de resultaten van de CO2-Prestatieladder:
- CO2-Prestatieladder eerste helft 2020
CO2-Prestatieladder 2019

Milieu & Veiligheid

FinCo zet zich in voor de bescherming van de menselijke gezondheid, veiligheid en het milieu bij alle activiteiten die we in onze onderneming uitvoeren. Onze hoogste prioriteit is een probleemloze uitvoering zonder incidenten, ongelukken en verwondingen. We zijn continu bezig met het minimaliseren van veiligheidsrisico’s en het reduceren van de impact op het milieu door FinCo, evenals het efficiënt gebruik van energie, bronnen en materialen. Onze geïntegreerde standaardprocedures en richtlijnen vormen een leidraad voor onze Health Safety Environment (HSE) afdeling om deze doelen te halen. Om onze prestatie op het gebied van veiligheid en milieubescherming te verbeteren, analyseren we onze processen teneinde de efficiëntie en duurzaamheid van onze zakelijke activiteiten te optimaliseren. We zorgen dat onze medewerkers kundig en vaardig zijn voor een probleemloze operationele uitvoering. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker om veilig te werken en zich te houden aan deze principes.