Gedragscode

 1. De wet: FinCo opereert op mondiale schaal. Met gevolg dat de Groep ervoor moet zorgen dat alle werknemers te allen tijde de lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, alsmede interne richtlijnen naleven. Het management zal ervoor zorgen dat alle activiteiten niet alleen geleid worden door gezond oordeel en gezond verstand, maar ook gebaseerd zijn op naleving van de regelgeving.

 2. Eerlijke concurrentie: FinCo belooft dat alle zakelijke transacties op een eerlijke en transparante wijze worden uitgevoerd. De Groep zal zich niet bezighouden met illegale marktovereenkomsten of andere vormen van marktmanipulatie noch zal de Groep in enige vorm oneerlijke of onethische handeldrijven. FinCo zal geen gevoelige informatie openbaar maken of met anderen delen om daarmee eerlijke concurrentie te belemmeren. Het is de verantwoordelijkheid van het management om met alle partijen waarmee de Groep zaken doet gelijke en eerlijke voorwaarden te handhaven.

 3. Accounting & financiële verslaggeving: Alle werknemers moeten handelen in het belang van de Groep en strikt binnen de aan hen toegekende bevoegdheden.
  Alle boekingen voor boekhoud- of rapportagedoeleinden moeten nauwkeurig elke transactie weerspiegelen zonder dat deze misleidende informatie bevatten. FinCo zal ervoor zorgen dat alle boekhoudkundige documenten volledig, eerlijk, accuraat, actueel, herleidbaar tot de transactie en begrijpelijk zijn. De Groep zal passende procedures gebruiken om de waarheid, eerlijkheid en volledigheid van onze financiële verslaglegging en alle bijbehorende verklaringen te getuigen. Alle relevante dossiers en documenten, zowel in elektronische als in papieren vorm, zullen zolang veilig worden bewaard, als door de plaatselijke wetgeving bepaald, of zoals door de Groep vereist, naargelang welke termijn langer is.

 4. Intellectuele eigendom: FinCo’s ideeën en kennis vertegenwoordigen waardevolle activa die bijdragen aan het concurrentievermogen en de rentabiliteit van de organisatie. Alle werknemers moeten ervoor zorgen dat dit intellectueel eigendom wordt gewaarborgd en onbevoegden zal niet worden toegestaan hier toegang tot te krijgen.
  Omgekeerd zal de Groep alleen gebruik maken van intellectuele eigendommen, waaronder patenten, auteursrechten en handelsmerken van derden, nadat de Groep de gebruiksrechten heeft verworven.

 5. Gezondheid, veiligheid, zekerheid & milieu: Zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid
  • De werkgever zal zorgdragen voor veilige werkomstandigheden in het bedrijf, de gezondheid van de werknemer zo goed mogelijk beschermen en het welzijn van de werknemer in verband met de arbeid bevorderen.
  • De werknemer zal, met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid, de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen ter vermijding van gevaren voor hemzelf of voor anderen.
  • De werknemer zal de door de werkgever vastgestelde en te zijner kennis gebrachte veiligheids- en andere voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen betreffende de veiligheid, gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid naleven.
  • De werknemer is verplicht de voorgeschreven beveiligingen, veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • De werknemer kan niet worden verplicht tot het verrichten van werkzaamheden waarbij aan de wettelijke- en/of bedrijfsvoorschriften omtrent veiligheid niet is voldaan.
  • De werknemer zal actief deelnemen aan de aangeboden voorlichtings-, instructie- en trainingsprogramma’s. Indien dit naar het oordeel van de werkgever buiten de arbeidstijd dient plaats te vinden teneinde de voortgang van de werkprocessen niet te belemmeren, zijn hierop de artikelen met betrekking tot overuren en meeruren van toepassing.
  • Werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn installaties en kantoren. Om bedreigingen van de veiligheid te voorkomen is iedere werknemer verplicht om opmerkzaam te zijn op ongeoorloofde toegang of andere veiligheidsincidenten, en om die onmiddellijk te melden.
  • Werknemers zullen geen ongepast persoonlijk, illegaal of onrechtmatig gebruik maken van bedrijfsmiddelen en -apparatuur. Alle werknemers zullen, in overeenstemming met de interne richtlijnen, zorgdragen voor adequate beveiligingspraktijken ter bescherming van IT-systemen.


 6. Vertrouwelijkheid: Bedrijfsinformatie is een belangrijk bezit dat moet worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Het is niet toegestaan om - direct of indirect - aan derden vertrouwelijke informatie te verstrekken inzake naderende zakelijke transacties of andere interne kwesties. Geen enkele werknemer, met inbegrip van vrienden of familieleden, zal privévoordeel ontlenen aan het gebruik van vertrouwelijke informatie.

  In het algemeen wordt informatie als vertrouwelijk beschouwd indien deze niet is gepubliceerd en indien zij niet op een andere manier openbaargemaakt is. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor hun beslissing om informatie door te geven. Verlies of diefstal van bedrijfsinformatie moet onmiddellijk worden gemeld. Het gebruik van voorwetenschap ten behoeve van handel of andere transacties is strikt verboden.

  Alle externe partijen met tijdelijke toegang tot de organisatie zullen worden geïnformeerd over de noodzaak om zaken vertrouwelijk te houden, en zij zullen nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie alleen waar nodig wordt gedeeld.

 7. Corruptie & Omkoping: FinCo zal zich niet inlaten met omkoping en corruptie. Daarom is het niet toegestaan om aan derdengeld of activa te verstrekken voor geschenken, fooien of andere gunsten, behalve in de mate dat dergelijke geschenken onbetekenend zijn qua bedrag, in overeenstemming met de geldende wetgeving en niet worden gegeven in het vooruitzicht van en/of als vergoeding voor een handeling van de ontvanger. Het is ten strengste verboden om enige vorm van steekpenning of smeergeld aan te bieden, te geven, te vragen of te ontvangen. FinCo zal deze beginselen in joint ventures propageren.

 8. Kinderarbeid & slavernij: FinCo accepteert geen tewerkstelling van jongeren onder de 15 jaar, tenzij dit wettelijk is toegstaan (en in geen geval onder de 14 jaar). In het geval de wetgeving een hogere minimumleeftijd voor arbeid of leerplicht vastlegt boven de 15 jaar, wordt deze leeftijdsgrens als geldig beschouwd. Alle (jonge) werknemers moeten worden beschermd tegen het uitvoeren van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of schadelijk is voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid. We maken geen gebruik van dwangarbeid of verplichte arbeid.

 9. Giften & amusement: Geen enkele werknemer of familielid mag giften van ‘aanzienlijke‘ waarde van zakelijke partners accepteren. Al deze geschenken moeten worden teruggegeven met de mededeling dat het niet is toegestaan ze te accepteren. Als de teruggaaf van de schenking beledigend of ongepast wordt geacht, kan die worden geaccepteerd en doorgegeven aan de organisatie voor verdere vervreemding (bijv. liefdadigheidsdoeleinden). Een dergelijk geval moet in ieder geval onmiddellijk aan het management ter plaatse worden gemeld.

  Alle werknemers moeten zorgvuldig zijn en gezond verstand gebruiken, wanneer zij zich bezighouden met amusement met zakelijke partners. Alle vormen van zakelijk amusement die worden verstrekt en ontvangen, dient slechts incidenteel en van bescheiden omvang te zijn en bedoeld om legitieme zakendoelen dienen.

 10. Belangenconflicten: Werknemers moeten altijd handelen in het beste belang van FinCo. Geen enkele werknemer mag deelnemen aan een activiteit die, of een persoonlijk belang heeft dat, het belang van het bedrijf bemoeilijkt. Het is absoluut noodzakelijk dat we onze taken eerlijk, objectief en effectief uitvoeren Een familie- of persoonlijke relatie mag geen invloed hebben op genomen zakelijke beslissingen. Geen enkele werknemer mag zijn/haar positie in het bedrijf misbruiken voor privébelangen, hetzij financieel of anderszins.

 11. Nevenfuncties: Elke activiteit (bijv. een tweede baan, het verlenen van consultancy, directeur zijn) voor een derde organisatie die een concurrent, een klant of leverancier van goederen of diensten van de Groep is, is niet toegestaan De werknemer is verplicht aan de werkgever toestemming te vragen voor de vervulling van nevenfuncties voordat hij daarmee aanvangt, dan wel bij aanvang van zijn dienstbetrekking.

 12. Ongewenste omgangsvormen: Finco voert een beleid dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, waardoor zij mogelijk niet goed meer kunnen functioneren in hun werk. Men noemt dit ook wel ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Als ongewenste omgangsvormen wordt gezien: agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

  Agressie en geweld
  Verbaal geweld (bijvoorbeeld schelden en beledigen), fysiek geweld (bijvoorbeeld schoppen en slaan), psychisch geweld (bijvoorbeeld bedreigingen, intimideren, onder druk zetten) zijn binnen de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer als ook tussen werknemers onderling niet toegestaan.

  Seksuele intimidatie
  Zowel werkgever als ook zijn werknemers erkennen het recht van iedere werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. Opmerkingen en/of gedragingen van seksuele aard of met een seksuele ondertoon en/of het tentoonspreiden van overig onoorbaar gedrag, die voor de wederpartij als vernederend en/of belastend worden beschouwd, zijn binnen de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer als ook tussen werknemers onderling niet toegestaan.

  Pesten
  Grapjes maken ten koste van de persoon, negeren of sociaal isoleren, ongewenste gebaren maken, beschadigen van eigendommen valt onder de noemer pesten en is binnen de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer als ook tussen werknemers onderling niet toegestaan.

  Discriminatie
  Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, zwangerschap, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
  FincoFuel wijst iedere vorm van discriminatie af.

 13. Alcohol, drugs en medicijnen: De werknemer dient de werkdag aan te vangen zonder onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn. Het is ten strengste verboden tijdens het werk alcohol of drugs te gebruiken. Ook als ze door anderen worden aangeboden. Mocht de werknemer zijn dienst aanvangen onder invloed van alcohol en/of drugs, dan wel tijdens zijn dienst drugs en andere verdovende middelen gebruiken, resulteert dit in een onmiddellijk ontslag (ontslag op staande voet), ongeacht of het alcoholgebruik of het gebruik van drugs een negatief effect heeft op het werk.

  Wanneer een medewerker medicijnen gebruikt waarvan bekend is (bijvoorbeeld omdat dit uit de bijsluiter blijkt) dat zij het beoordelingsvermogen of de handelingsvaardigheid (kunnen) beïnvloeden, dient de medewerker dit te melden bij de leidinggevende of de bedrijfsarts. Het gebruik van deze medicijnen is toegestaan, indien de medicijnen op doktersvoorschrift worden gebruikt en er na overleg met de bedrijfsarts geconstateerd is dat de medewerker zijn werkzaamheden veilig en zonder problemen kan uitoefenen.

 14. Voldoen aan redelijke opdrachten:
  • De werknemer zal voldoen aan redelijke opdrachten, ook wanneer deze betrekking hebben op het verrichten van andere, dan zijn gebruikelijke, werkzaamheden.
  • De werknemer zal, indien de werkgever dat nodig acht, op een andere plaats van tewerkstelling dan zijn gebruikelijke zijn opgedragen werkzaamheden verrichten wanneer dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.
  • Het verrichten van andere werkzaamheden en/of het op een andere plaats van tewerkstelling verrichten van werkzaamheden zal in de regel een tijdelijk karakter hebben. Een en ander vindt eerst plaats na overleg met de betrokken werknemer.


 15. Verplichting tot het dragen van bedrijfskleding: De werknemer is verplicht de door de werkgever voor de functie voorgeschreven bedrijfskleding te dragen. De werknemer is hiervoor geen bijdrage verschuldigd.Verantwoordelijkheden & Overtredingen

Als een werknemer zich bewust wordt van een overtreding van deze Code of enige andere wet- of regelgeving, is het zijn/haar verantwoordelijkheid de zaak onmiddellijk te melden. Normaal gesproken moet dit worden gedaan binnen de organisatie waar hij/zij voor werkt. Is lokale rapportage niet passend of effectief dan dient het Management Team benaderd te worden. Voor dit doel is een klokkenluidersregeling opgezet. Het niet naleven van de Code wordt serieus genomen en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.Klokkenluidersregeling
 1. Als integraal onderdeel van deze Code is een klokkenluidersregeling opgesteld. Het is een instrument om alle werknemers een centraal meldingspunt van schendingen van de Code te bieden. Het Management Team kan ook worden benaderd voor verduidelijking van of advies over de Code.
 2. Ongeacht het gekozen kanaal worden alle aangelegenheden serieus genomen en met spoed onderzocht. Desgewenst zal de anonimiteit van de werknemer worden gewaarborgd. Geen enkele vorm van vergelding tegen mensen die, te goeder trouw, een mogelijke schending rapporteren of die aan een onderzoek deelnemen, zelfs indien voldoende bewijs niet wordt gevonden voor de juistheid van de zaak, zal worden getolereerd.
 3. Onderzoek:
  1. De leden van het Management Team zullen elke op het lokale management betrekking hebbende melding onafhankelijk onderzoeken. Geen enkele beïnvloeding van, of druk op bij het onderzoek betrokken personen, zal worden getolereerd.
  2. De aandeelhouders worden geïnformeerd over het type, de materialiteit en de status van meldingen.
  3. Indien er een aanklacht wordt ingediend tegen leden van het Management Team wordt werknemers gevraagd in contact te treden met Peter Nohlmans en of Jan Willem van der Velden.
  4. Wordt een aanklacht ingediend tegen een of meerdere aandeelhouders, dan is het Management Team verplicht om in eerste instantie de desbetreffende aandeelhouder met de kwestie te confronteren. Als de bewering gerechtvaardigd en ernstig wordt geacht, wordt de bewering geagendeerd door het Management Team.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk medewerker van FinCo die door de directie benoemd is met als taak, medewerkers met een klacht op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten te adviseren en ondersteunen. De vertrouwenspersoon binnen FinCo is de HR-Manager. In geval van eventuele belangenverstrengeling of afwezigheid, wordt een externe vertrouwenspersoon ingehuurd.
De vertrouwenspersoon heeft tot taak de persoon die een klacht heeft inzake ongewenst gedrag bij te staan, te begeleiden en van advies te dienen. Door onderzoek en overleg met de betrokkenen zal de vertrouwenspersoon trachten een oplossing van het gesignaleerde probleem te vinden. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager, indien gewenst, ondersteunen bij het indienen van de klacht bij de directie en/of in het geval van een strafbaar feit, bij het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwenspersoon zal pas handelingen voor het uitvoeren van zijn/haar functie verrichten, wanneer de medewerker die de klacht heeft ingediend hiervoor toestemming geeft.Sancties
 1. De werkgever kan ten aanzien van de werknemer die de verplichtingen uit de Code of Conduct, de arbeidsovereenkomst of de overige bepalingen van dit arbeidsvoorwaardenreglement niet nakomt, de volgende disciplinaire maatregelen nemen:
  a. schriftelijke waarschuwing;
  b. schorsing;
  c. al dan niet tijdelijke ontzetting uit de functie en/of indeling in een lagere functie;
  d. ontslag.
 2. Indien in enig jaar de werknemer meer dan twee schriftelijke waarschuwingen heeft gehad, zal worden overgegaan tot een procedure voor ontslag.


Geheimhouding
 1. Iedere werknemer heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden over alle bijzonderheden met betrekking tot het bedrijf van de werkgever. Hieronder wordt onder meer verstaan bijzonderheden over producten, machines, werkwijzen, proeven, uitvindingen, octrooien, namen, (e-mail-) adressen en telefoonnummers van leveran¬ciers, afnemers, agenten en andere werknemers inkoopprijzen, verkoopprijzen en afzetgebieden en -mogelijkheden.
 2. Eén en ander betreft de aangelegenheden van de onderneming van de werkgever en met de onderneming verbonden of samenwerkende (andere) ondernemingen en bedrijven. In geval van twijfel, of en in hoeverre de geheimhoudings¬plicht van toepassing is, zal de werknemer overleg plegen met zijn directe leidinggevende. Indien in de individuele arbeidsovereenkomst een andere geheimhoudingsclausule wordt overeengekomen dan prevaleert de individuele arbeidsovereenkomst.
 3. De verplichting tot geheimhouding geldt gedurende het dienstverband alsmede na afloop van het dienstverband.


Bedrijfseigendommen en gereedschappen
 1. Alle bedrijfseigendommen en gereedschappen, van welke aard dan ook, die aan werknemer ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van werkgever.
 2. Deze bedrijfseigendommen en gereedschappen moeten dan ook bij beëindiging van het dienstverband bij werkgever worden ingeleverd.
 3. Bij diefstal van bedrijfseigendommen en gereedschappen door een werknemer volgt ontslag op staande voet en wordt aangifte gedaan bij de politie.
 4. Bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik dat te wijten is aan nalatigheid/ toedoen van de betreffende werknemer wordt de schade ingehouden op het eerstvolgende salaris. Indien de werknemer bedrijfseigendommen of gereedschap uitleent aan een derde, is en blijft de werknemer steeds verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het betreffende bedrijfseigendom of gereedschap.
 5. Voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zal de werknemer een bruikleenovereenkomst ondertekenen.


Gebruik van telefoon tijdens werktijd

Werknemer dient privézaken tot een minimum te beperken. De telefoonrekeningen van bedrijfstelefoons worden gecontroleerd aan de hand van specificaties. Wanneer hieruit blijkt dat er sprake is van overmatig privégebruik van de telefoon, kan de werkgever besluiten de kosten hiervan in te houden op het eerstvolgende salaris.Concurrentie- en relatiebeding (bij contracten voor onbepaalde tijd)

De werkgever kan met de werknemer een non-concurrentiebeding overeenkomen. Dit dient vastgelegd te zijn in de individuele overeenkomst tussen de werkgever en werknemer.

 1. Het is werknemer verboden gedurende een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, op enigerlei wijze direct of indirect, zakelijke contacten in de ruimste zin van het woord te onderhouden met relaties, prospects of concurrenten van werkgever of aan werkgever gelieerde ondernemingen.
 2. Onder relaties en prospects wordt verstaan: relaties waarmee werkgever en/of de aan haar gelieerde onderneming en/of werknemer gedurende een jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijk contact heeft gehad, hetzij door middel van een prijsopgave of offerte, hetzij door middel van anderszins contact.
 3. Onder concurrenten wordt verstaan: bedrijven die in een soortgelijke business verkeren als het bedrijf van de werkgever of aan de werkgever gelieerde ondernemingen.
 4. Dit beding heeft geen geografische beperking gezien het feit dat de business van de werkgever vooral een internationaal karakter kent.
 5. Het is werknemer verboden binnen een tijdvak van een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst personeel van werkgever of van de aan de werkgever gelieerde ondernemingen in dienst te nemen of tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten dat op enig moment gedurende de looptijd van deze arbeidsovereenkomst in dienst is geweest bij werkgever of bij één van de aan de werkgever gelieerde ondernemingen.

  Bij overtreding van de vervatte verboden verbeurt de werknemer aan de werkgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ad € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor elke overtreding, en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van de werkgever om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.